Welkom op de officiële website van
 

Voor informatie en/of boekingen:

 TELEFOON: +316 - 30021231

 


                 Copyright© All rights reserved 2014. No part of this publication can be reproducted, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopy, recording or otherwise without the prior written permission of the copyright owner. Site Designed by: ZS Entertainment.

Disclaimer

 

               

De bepalingen in deze Rider maken onderdeel uit v.d. boekingsovereenkomst en dienen te worden nageleefd:

Gage:                      De opdrachtgever zal het gage, zoals is aangegeven in de boekingsovereenkomst aan de Artiest voldoen.

Algemeen:               De opdrachtgever draagt er zorg voor dat er minimaal 1 gereserveerde parkeerplaats in de directe omgeving v.d. locatie is. Indien men op de locatie alleen betaald parkeren kan zijn deze kosten voor rekening v.d. opdrachtgever.

Bijzondere rechten en plichten v.d. Opdrachtgever:

·                    De opdrachtgever zal in verband met het optreden zorg dragen voor de afdracht v.d. verschuldigde muziekauteursrechten ( BumaStemra/Sena).

·                    Opdrachtgever dient zorg te dragen dat alle noodzakelijke vergunningen aanwezig zijn.                                    

·                    De opdrachtgever heeft het recht om naam, logo, afbeelding en biografische gegevens v.d. artiest in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te gebruiken voor de promotie v.h. optreden.                                                       

·                    De opdrachtgever is tegenover de Artiest verplicht om in verband met het optreden en al wat ermee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen.                                            

·                    Interviews & audio- en video-opnames, deze zijn zonder schriftelijke toestemming van ZS Entertainment niet toegestaan. 

·                    Bij het niet correct nakomen van deze bijzondere bepalingen is de Artiest gerechtigd met het behoud van het volledige gage, het optreden geen doorgang te laten vinden.

Bijzondere rechten en verplichtingen v.d. Artiest 

·                    De Artiest heeft het recht om deze overeenkomst zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn het optreden aan de opdrachtgever opzeggen. Indien de Artiest door een radio- of tv-optreden op bedoelde datum verhinderd is om het optreden te verzorgen, met dien verstande, dat, door beide partijen een datum wordt vastgesteld waarop het optreden alsnog onder gelijke condities zal plaatsvinden.                                                           

·                    De Artiest heeft het recht om deze overeenkomst zonder tot enige (schade) vergoeding gehouden te zijn aan de Opdrachtgever op te zeggen indien de veiligheid v.d. artiest, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers bij het optreden niet is gewaarborgd. In dat geval zal de Opdrachtgever toch de volledige gage, zoals bepaald in het boekingscontract, aan de Artiest verschuldigd zijn.  

·                    De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met het repertoire en het gebruikelijke geluidsvolume bij optredens v.d. artiest. Repertoire en geluidsvolume zullen daarom door de geluidsman v.d. Artiest worden bepaald, met dien verstande, dat de Artiest het maximum geluidsvolume, zoals van overheidswege aan de Opdrachtgever voorgeschreven, niet zal overschrijden.

Technische Voorwaarden.        

·                    De organisator zorgt voor een stevig podium, welke volledig ter beschikking is aan de Artiest.  Voor, tijdens en na het optreden mag niemand anders dan de Artiest en zijn begeleiders het podium betreden. De organisator verzekert de veiligheid van de Artiest tijdens het optreden.   

·                    Op het podium zijn meerdere elektriciteitsaansluitingen (altijd geaard).                                                           

·                    In het geval van een openlucht-optreden zorgt de organisator ervoor dat het podium volledig overdekt is, alsook dat de achterkant en de twee zijkanten volledig afgeschermd zijn tegen wind en regen. De beslissing over wel of niet veilig optreden bij regenweer (of andere wateroverlast) wordt uitsluitend door de Artiest zelf genomen.

Aansprakelijkheid en bijzondere voorwaarden.                                                                                                          

·                    De organisator verklaart meerderjarig te zijn en geen tussenpersoon te zijn, deze neemt dan ook de volledige verantwoordelijkheid.    

·                    De Artiest mag 2 introducés meenemen naar het optreden, deze personen zullen GRATIS toegang krijgen tot het optreden. Contactpersoon ZS Entertainment – zs.entertainment@upcmail.nl   +316-30021231                                  

·                    Elke schade of diefstal aangebracht en/of veroorzaakt door het publiek en/of organisator (en zijn medewerkers) aan de instrumenten en het bijhorend materiaal van de Artiest wordt door de organisator volledig vergoed tegen taxatiewaarden van het betreffende materiaal. Dit bedrag kan dezelfde avond nog opgeëist worden.

Overmacht.                                                                                                                                                                                        

·                    In geval van overmacht (ziekte, verkeersongeval, defecte wagen) zal de Artiest het de organisator zo vlug mogelijk verwittigen.  Indien het optreden niet kan doorgaan wegens overmacht zal er gezamenlijk worden gekeken naar een nieuwe datum.          

·                    Voorlopige of definitieve ontbinding van de Artiest is een geval van onmacht zoals in geval van ziekte, ongeval, overlijden e.d., verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dan zal de Artiest de Opdrachtnemer daarvan in kennisstelen en zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden.                                                                                    

·                    Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever geen doorgang kan vinden, dient men bewijsstukken ter overleggen aan de artiest. De overeenkomst zal dan geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden, de Opdrachtgever is dan geen vergoeding verschuldigd. Indien men geen officiële bewijsstukken kan overleggen, dient de Opdrachtgever de vergoeding, binnen 7 dagen aan de Artiest te voldoen.                                                                   

·                    Indien de Opdrachtgever de overeenkomst wil annuleren, dient hij dit schriftelijk aan de Artiest te laten weten. De Artiest hanteert bij annulering de annuleringsvoorwaarden op de boekingsovereenkomst.                                                       

·                    Mocht het publiek en/of de organisator zich voor, tijdens of na het optreden racistisch, fascistisch of discriminerend profileren, heeft de Artiest het recht het optreden te staken en zal de Artiest alsnog de afgesproken gage ontvangen.            

Slotbepalingen                                                                                                                                                                                  

·                    Indien de Opdrachtgever niet binnen één (1) week na ontvangst v.d. boekingsovereenkomst deze ondertekend heeft geretourneerd aan de Artiest, dan wordt ieder aanbod v.d. Artiest in verband met het optreden geacht te zijn herroepen en wordt iedere overeenkomst in verband met het optreden met onmiddellijke ingang geacht te zijn ontbonden.                

·                    De Artiest behoud zich het recht voor het optreden deze te weigeren indien men zich niet aan bovenstaande rider is gehouden en/of voldaan.

 

LAATSTE UPDATE: 01/10/2016